Mục tiêu
 • "Dữ liệu cá nhân": là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc đạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể và được quy định cụ thể tại Mục 21 Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này.

 • “Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân”: là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank, người lao động của Vietcombank, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với Vietcombank.
Nội dung
 • Các điều kiện giao dịch chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây gọi tắt là “Các Điều Kiện Giao Dịch Chung”) này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và Vietcombank.

 • Các Điều Kiện Giao Dịch Chung có thể được Vietcombank cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được Vietcombank đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank (https://vietcombank.com.vn) và/hoặc thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân thông qua các phương tiện phù hợp khác của Vietcombank.

 • Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này được giải thích theo các chính sách của Vietcombank liên quan tới bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank, giao kết hợp đồng và/hoặc cho phép Vietcombank xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các chính sách được đề cập tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ.

 • Khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba cho Vietcombank, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp thông tin đầy đủ và có được sự đồng ý/chấp thuận hợp pháp của bên thứ ba đó để Vietcombank xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được nêu tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này.
Cam kết
 • Vietcombank xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân;

 • Vietcombank thu thập Dữ Liệu Cá Nhân với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích đã nêu tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Vietcombank luôn áp dụng và cập nhật các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu của Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc trái pháp luật và/hoặc sự phá hủy, mất, thiệt hại cho Dữ Liệu Cá Nhân;

 • Vietcombank lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Ngoài các nguyên tắc nêu trên, Vietcombank cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu của trẻ em và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu từng thời kỳ.
 • Mục tiêu
  • "Dữ liệu cá nhân": là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc đạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể và được quy định cụ thể tại Mục 21 Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này.

  • “Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân”: là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank, người lao động của Vietcombank, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với Vietcombank.
 • Nội dung
  • Các điều kiện giao dịch chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây gọi tắt là “Các Điều Kiện Giao Dịch Chung”) này là một phần không thể tách rời và cần được đọc, hiểu thống nhất với các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản, điều kiện và các văn kiện khác được xác lập giữa Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và Vietcombank.

  • Các Điều Kiện Giao Dịch Chung có thể được Vietcombank cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được Vietcombank đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Vietcombank (https://vietcombank.com.vn) và/hoặc thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân thông qua các phương tiện phù hợp khác của Vietcombank.

  • Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này được giải thích theo các chính sách của Vietcombank liên quan tới bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank, giao kết hợp đồng và/hoặc cho phép Vietcombank xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân chấp nhận toàn bộ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đối với các chính sách được đề cập tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các thay đổi (nếu có) trong từng thời kỳ.

  • Khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba cho Vietcombank, Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp thông tin đầy đủ và có được sự đồng ý/chấp thuận hợp pháp của bên thứ ba đó để Vietcombank xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích được nêu tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này.
 • Cam kết
  • Vietcombank xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác xác lập với Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân;

  • Vietcombank thu thập Dữ Liệu Cá Nhân với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích đã nêu tại Các Điều Kiện Giao Dịch Chung này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

  • Vietcombank luôn áp dụng và cập nhật các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu của Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc trái pháp luật và/hoặc sự phá hủy, mất, thiệt hại cho Dữ Liệu Cá Nhân;

  • Vietcombank lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

  • Ngoài các nguyên tắc nêu trên, Vietcombank cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu của trẻ em và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu từng thời kỳ.
 • Tài liệu
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận