Tra soát, truy vấn thông tin
Gửi email cho chúng tôi
Hòm thư tố giác
Mục đích
Tại Vietcombank, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và pháp lý trong mọi hoạt động. Do vậy, Cơ chế Tố giác được triển khai để thực hiện cam kết của Ngân hàng về tăng cường quản trị và minh bạch, với mục tiêu chính là khuyến khích cung cấp thông tin về mọi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.
Cho mục đích của cơ chế này, hành vi gian lận được định nghĩa là hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng và/hoặc của khách hàng tại Ngân hàng, hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Ngân hàng.
Cơ chế Tố giác không được sử dụng cho các mục đích sau:
 • Thông tin vu khống, cố ý bôi nhọ.
 • Các khiếu nại về tình trạng gian lận bên ngoài đối với dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ.
Đối tượng
Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank.
Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ nỗ lực bảo mật mọi thông tin về người tố giác (nếu có) nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.
Cách thức

Cách thức tố giác:

Việc tố giác có thể được thực hiện bằng cách:

 • Gửi email tới địa chỉ: homthutogiac@vietcombank.com.vn
 • Gọi điện thoại tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vietcombank (số điện thoại 1900545413 - hỗ trợ 24/24h)
 • Cung cấp thông tin trực tiếp cho cán bộ Vietcombank tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, điểm giao dịch của Vietcombank trong giờ làm việc.

Thông tin tố giác có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; thông tin tố giác bằng các ngôn ngữ khác sẽ không được xử lý.
 
Thông tin tố giác sẽ được chuyển đến bộ phận chức năng tại Vietcombank để xử lý theo quy định của Ngân hàng.

 
  • Mục đích
   Tại Vietcombank, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và pháp lý trong mọi hoạt động. Do vậy, Cơ chế Tố giác được triển khai để thực hiện cam kết của Ngân hàng về tăng cường quản trị và minh bạch, với mục tiêu chính là khuyến khích cung cấp thông tin về mọi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.
   Cho mục đích của cơ chế này, hành vi gian lận được định nghĩa là hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng và/hoặc của khách hàng tại Ngân hàng, hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Ngân hàng.
   Cơ chế Tố giác không được sử dụng cho các mục đích sau:
   • Thông tin vu khống, cố ý bôi nhọ.
   • Các khiếu nại về tình trạng gian lận bên ngoài đối với dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ.
  • Đối tượng
   Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank.
   Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ nỗ lực bảo mật mọi thông tin về người tố giác (nếu có) nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.
  • Cách thức

   Cách thức tố giác:

   Việc tố giác có thể được thực hiện bằng cách:

   • Gửi email tới địa chỉ: homthutogiac@vietcombank.com.vn
   • Gọi điện thoại tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vietcombank (số điện thoại 1900545413 - hỗ trợ 24/24h)
   • Cung cấp thông tin trực tiếp cho cán bộ Vietcombank tại Trụ sở chính, các Chi nhánh, điểm giao dịch của Vietcombank trong giờ làm việc.

   Thông tin tố giác có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; thông tin tố giác bằng các ngôn ngữ khác sẽ không được xử lý.
    
   Thông tin tố giác sẽ được chuyển đến bộ phận chức năng tại Vietcombank để xử lý theo quy định của Ngân hàng.

    
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận