Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 12/07/2019, tại Đà Nẵng, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí (Đ/c) Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT; Đ/c Chu Đình Động, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Về phía Đảng bộ Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng sự có mặt của các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra; các đồng chí là Ủy viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng bộ Vietcombank; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank.

 

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: Đối với hệ thống Vietcombank, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và đổi mới quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm”. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính đã tăng tốc và bứt phá; nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ và thực chất, công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng ghi nhận những kết quả tốt; các chỉ số hiệu quả không ngừng được cải thiện, lợi nhuận tăng cao; hệ thống mạng lưới ngày càng mở rộng; công tác khách hàng ngày càng được chú trọng; mô hình tổ chức được hoàn thiện; hàng loạt các dự án chuyển đổi đã và đang được triển khai nhằm từng bước đưa Vietcombank hướng đến các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất. 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 11.045 tỷ đồng, tăng  43,1% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 54,7% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Vietcombank đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và công tác cán bộ. Đảng bộ Vietcombank đã triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, phù hợp với hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động... Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank luôn là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp.

Ngoài đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Hội nghị lần này còn có nhiệm vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII theo Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 06/06/2019 của Đảng ủy Khối DNTW. Giai đoạn kể từ sau Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Vietcombank và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay được đánh giá là giai đoạn đánh dấu sự đổi mới, bứt phá của Vietcombank với sự tăng trưởng hết sức ấn tượng về quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, cùng với đó Công tác xây dựng Đảng không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng. Từ năm 2015 đến hết 6 tháng 2019, các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Vietcombank đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Tiếp đó, đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Về kết quả công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Vietcombank đã tập trung vào 10 vấn đề cốt lõi là: (i) Công tác xây dựng Đảng về chính trị; (ii) Công tác tư tưởng, lý luận; (iii) Công tác xây dựng Đảng về đạo đức; (iv) Xây dựng tổ chức bộ máy của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; (v)  Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; (vi) Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; (vii) Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; (viii) Công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng, người lao động; (ix) Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (x) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng, những vấn đề được Vietcombank quan tâm, chú trọng và hoàn thành trên nhiều mặt là: (i) Việc hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; (ii) Về đảng viên; (iii) Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; (iv) Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương và Đảng ủy Khối; (v) Về tổ chức cơ sở đảng; (vi) Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; (vii) Về khen thưởng, kỷ luật; (viii) Đảng lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội; (ix) Về tài chính của Đảng.

Với các kết quả của 2 lĩnh vực nói trên cho thấy Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã chủ động lãnh đạo việc chấp hành đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được phát huy, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng uỷ Vietcombank luôn quan tâm chăm lo, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hoạt động của các đơn vị tham mưu của Đảng ủy; quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng... cũng được đ/c Tổng Giám đốc Vietcombank nêu rõ ràng, chi tiết trong nội dung của báo cáo.

 

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó: Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019, kết quả đạt được cụ thể như sau: Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 630-NQ/ĐU về việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Nghị quyết nêu rõ trong năm 2019, Đảng ủy Vietcombank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, công tác quản trị điều hành để thực hiện tốt các định hướng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019.

Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường sự tập trung lãnh đạo của Đảng trong công tác chỉ đạo điều hành, xuyên suốt tất cả các mặt hoạt động tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, Đảng ủy Vietcombank đang từng bước tiếp nhận các chi nhánh có tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng ủy Vietcombank. Với việc tiếp nhận này, các Chi nhánh có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác tổ chức và xây dựng Đảng. 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Vietcombank đã tiếp nhận Đảng bộ chi nhánh Đà Nẵng, Chi bộ chi nhánh Nam Đà Nẵng và Chi bộ Chi nhánh Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ Vietcombank, nâng tổng số Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank lên 62 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó gồm 16 Đảng bộ và 46 chi bộ cơ sở với 2.820 đảng viên.

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng bộ Trụ sở chính phát biểu và giới thiệu tham luận

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện một số Đảng bộ bổ sung làm rõ kết quả hoạt động của Đảng bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở bao gồm các tham luận của Đảng bộ Trụ sở chính, Đảng bộ Vietcombank Hoàn Kiếm; Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam; Đảng bộ Vietcombank Thủ Đức. Đặc biệt Đảng bộ Trụ sở chính đã có bài tham luận sáng tạo, đặc sắc bằng hình thức video clip với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảng giai đoạn 2014 - 2018, Đảng ủy Khối DNTW đã quyết định tặng Cờ tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2014 - 2018) cho 02 đảng bộ/chi bộ cơ sở là Đảng bộ cơ sở Vietcombank Ba Đình và Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn (nay là Đảng bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn); tặng Bằng khen tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2014 - 2018) cho 02 chi bộ trực thuộc là Chi bộ 3 Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank và Chi bộ 6 Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch; tặng Bằng khen đảng viên đạt danh hiêu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền cho 05 đ/c: Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Phó Tổng giám đốc; Đ/c Trương Lệ Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Trưởng ban kiểm soát; Đ/c Nguyễn Văn Phương – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Thủ Thiêm; Đ/c Nguyễn Như Tưởng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn; Đ/c Nguyễn Thị Thái Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Quản lý nhân sự Vietcombank Sở giao dịch

 

Đ/c Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW trao Cờ tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2014 - 2018) cho Đảng bộ cơ sở Vietcombank Ba Đình và Chi bộ cơ sở Vietcombank Nam Sài Gòn

 

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng cho các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Vietcombank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Vietcombank đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo triển khai nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII tiếp tục được Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018 với tinh thần nghiêm túc, chủ động. Trên cơ sở đó mang lại những hiệu quả thiết thực.

 

Đ/c Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Hùng Minh đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2019, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua việc phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức Đảng trực thuộc. Bên cạnh đó, cần rà soát những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong văn kiện Đại hội của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 và có các giải pháp khắc phục trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Vietcombank đã thành công tốt đẹp./.                                                                              

VCB News

12/07/2019

 

Các tin tức khác