Năm 2018

Báo cáo thường niên 2018 (Tiếng Việt) (26 320 KB)


Năm 2017

Báo cáo thường niên 2017 (Tiếng Việt) (15 320 KB)


Năm 2016

Báo cáo thường niên 2016 (Tiếng Việt) (15 732 KB)


Năm 2015

Báo cáo thường niên 2015 (Tiếng Việt) (19 976 KB)


Năm 2014

Báo cáo thường niên 2014 (Tiếng Việt) (10 476 KB)


Năm 2013

Báo cáo thường niên 2013 (Tiếng Việt) (14 674 KB)

Báo cáo thường niên 2013 (Tiếng Anh) (14 674 KB)


Năm 2012

Báo cáo thường niên 2012 (Tiếng Việt) (16 332 KB)

Báo cáo thường niên 2012 (Tiếng Anh) (10 729 KB)


Năm 2011

Báo cáo thường niên 2011 (Tiếng Việt) (16 332 KB)

Báo cáo thường niên 2011 (Tiếng Anh) (21,113 KB)


Năm 2010

Báo cáo thường niên 2010 (Tiếng Việt) (11 064 KB)

Báo cáo thường niên 2010 (Tiếng Anh) (11 542 KB)


Năm 2009

Báo cáo thường niên 2009 (tiếng Việt) (2 942 KB)

Báo cáo thường niên 2009 (tiếng Anh) (2 767 KB)


Năm 2008

Khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (187 KB)

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc (441 KB)

Các chỉ số tài chính cơ bản (386 KB)

Hoạt động năm 2008 (796 KB)

Các công ty trực thuộc (317 KB)

Những giải thưởng đạt được (386 KB)

Mô hình tổ chức (267 KB)

Thành viên Hội Đồng Quản Trị (354 KB)

Thành viên Ban Điều Hành (353 KB)

Báo cáo tài chính (1 603 KB)

Mạng lưới chi nhánh và công ty trực thuộc (501 KB)


Năm 2007

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (2 715 KB)

Các chỉ số tài chính cơ bản (1 393 KB)

Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2007 (4 930 KB)

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tiến trình cổ phần hóa (1 042 KB)

Các chỉ tiêu hoạt động năm 2008 (1 554 KB)

Mô hình tổ chức (1 184 KB)

Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành (1 255 KB)

Báo cáo tài chính (11 578 KB)

Mạng lưới Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2 692 KB)


Năm 2006

Khái quát Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (627 KB)

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc (747 KB)

Các chỉ số tài chính cơ bản (519 KB)

Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam năm 2006 (912 KB)

Tiến trình cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (494 KB)

Các hoạt động xã hội (396 KB)

Các chỉ tiêu hoạt động cho năm 2007 (205 KB)

Sơ đồ Tổ chức (247 KB)

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành (997 KB)

Báo cáo tài chính năm 2006 (1 423 KB)

Mạng lưới chi nhánh và công ty trực thuộc (1 488 KB)


Năm 2005

Khái quát về NHNTVN (120 KB)

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc NHNTVN (303 KB)

Kinh tế Việt Nam năm 2005 (257 KB)

Hoạt động của NHNTVN năm 2005 (913 KB)

Phương hướng nhiệm vụ năm 2006 (522 KB)

NHNTVN với quá trình cổ phần hoá (123 KB)

Thành viên HĐQT và Ban Giám Đốc (339 KB)

Mạng lưới NHNTVN (740 KB)

Báo cáo tài chính (3 891 KB)

Chỉ số tài chính (99 KB)

Thông tin về NHNTVN (57 KB)


Năm 2004

Khái quát về NHNTVN (648 KB)

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc NHNTVN (219 KB)

Kinh tế Việt Nam năm 2004 (214 KB)

Hoạt động của NHNTVN năm 2004 (449 KB)

Phương hướng nhiệm vụ năm 2005 (99 KB)

NHNTVN với quá trình cổ phần hoá (198 KB)

Thành viên HĐQT và Ban Giám Đốc (241 KB)

Sơ đồ tổ chức (76 KB)

Báo cáo tài chính (3 891 KB)

Chú thích về Báo cáo tài chính (5 047 KB)

Thông tin về NHNTVN (57 KB)


Năm 2003

Tầm nhìn (285 KB)

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và TGĐ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (341 KB)

Kinh tế Việt nam 2003 (423 KB)

Ngân hàng Ngoại thương 40 năm xây dựng và phát triển (726 KB)

Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương năm 2003 (1 MB)

Báo cáo tài chính (538 KB)

Chú thích tài chính (303 KB)

Mạng lưới chi nhánh (758 KB)

Thông tin về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (758 KB)


Năm 2002

Tổng quan (9 MB)

Báo cáo Tài chính (6.4 MB)