Vietcombank bắt đầu thu thập thông tin khách hàng mới là cá nhân theo yêu cầu tuân thủ FATCA từ 1/7/2014

FATCA là gì?

FATCA là từ viết tắt của Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ - The Foreign Account Tax Compliance Act - được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 30/06/2014.

Đạo luật nhằm tăng cường sự tuân thủ về thuế của tổ chức/ cá nhân Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính ngoài nước Mỹ. Theo đó, Hoa Kỳ yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại các nước (TCTD) phải báo cáo thông tin định kì về các tài khoản của tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ tại các TCTD. Trong trường hợp TCTD không thực hiện các quy định của FATCA, sẽ bị khấu trừ thuế 30% đối với các khoản thu nhập phát sinh trên tài sản có nguồn gốc từ Hoa Kỳ tại TCTD này.

Tuân thủ FATCA như thế nào?

Vietcombank cũng như các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt nam là đối tượng chịu tác động bởi đạo luật FATCA. Được sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank đã đăng ký là Ngân hàng tuân thủ FATCA với Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Theo khung thời gian tuân thủ FATCA đối với các TCTD đã tham gia ký thỏa thuận cam kết tuân thủ FATCA, kể từ ngày 01/07/2014, Vietcombank và các TCTD phải thực hiện những công việc sau:

- Từ ngày 01/07/2014: Thu thập thông tin đối với các khách hàng mới là cá nhân (khách hàng mở tài khoản tại Vietcombank kể từ ngày 01/07/2014) để xác định chủ tài khoản Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ hoặc có dấu hiệu Hoa Kỳ.

- Từ ngày 01/01/2015:Thu thập thông tin đối với các khách hàng mới là Tổ chức Hoa Kỳ và tổ chức nước ngoài có sở hữu đáng kể bởi Hoa Kỳ (tổ chức nước ngoài có ít nhất 01 cổ đông chính sở hữu trên 10% cổ phần của tổ chức là công dân, thường trú nhân Hoa Kỳ)

Để đáp ứng các yêu cầu trên, Vietcombank sẽ thực hiện thu thập thông tin từ khách hàng để xác định một số dấu hiệu liên quan đến công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú của Hoa Kỳ (mẫu 02a_FATCA).

Trường hợp khách hàng có một trong các dấu hiệu là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú của Hoa Kỳ, Vietcombank sẽ thực hiện thu thập bổ sung thông tin từ khách hàng tại mẫu W9W8-BEN và/hoặc các tài liệu dưới hình thức khác chứng minh tình trạng cư trú thuế (có phải là đối tượng nộp thuế tại Hoa Kỳ hay không).

Là một tổ chức tín dụng tuân thủ FATCA, Vietcombank phải thực hiện thu thập thông tin đối với khách hàng mới là cá nhân từ 01/07/2014. Việc thu thập thông tin bổ sung và các mẫu biểu được thực hiện theo quy định của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Các thông tin do Vietcombank thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo quy định của FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác.