Vietcombank hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 số trên kênh Website

Quý khách hàng có thể đăng ký thực hiện chuyển đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 số trên kênh Website tại đây

VCB News

25/09/2018

 

Các tin tức khác