Công bố thông tin chào bán cổ phần của VCB tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

 1.     Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu OCB của VCB (chi tiết xem tại đây)

2.     Công văn 135 chấp thuận của NHNN (chi tiết xem tại đây)

3.     Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu OCB do UBCKNN cấp (chi tiết xem tại đây)

4.     Bản cáo bạch chào bán ra công chúng cổ phiếu OCB (chi tiết xem tại đây)

5.     Nghị quyết 373 của HĐQT VCB phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn đầu tư của VCB tại OCB (chi tiết xem tại đây)

6.     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của OCB (chi tiết xem tại đây)

7.     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12 (mới nhất) của VCB (chi tiết xem tại đây)

8.     Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của OCB (chi tiết xem tại đây)

9.     Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của OCB (chi tiết xem tại đây)

10.  Báo cáo tài chính 30.09.2017 hợp nhất của OCB (chi tiết xem tại đây)

11.  Báo cáo tài chính 30.09.2017 riêng lẻ của OCB (chi tiết xem tại đây)

12.  Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần OCB của VCB (chi tiết xem tại đây)

13.  Điều lệ OCB (chi tiết xem tại đây)

14.  Quy chế đấu giá cổ phần và phụ lục danh sách đại lý đấu giá cổ phần OCB (chi tiết xem tại đây)

15.1  Mẫu Đơn đăng ký đấu giá (Nhà đầu tư nước ngoài) (chi tiết xem tại đây)

15.2  Mẫu Đơn đăng ký đấu giá (Nhà đầu tư trong nước) (chi tiết xem tại đây)

16  Mẫu giấy ủy quyền(chi tiết xem tại đây)

01/12/2017

 

Các tin tức khác