VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CHI NHÁNH PHÚ YÊN

 A. Thông tin chung:

1.      Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

-     Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

-     Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1222          Fax: (04)3 9364526.

-     E-mail: quangnn.ho@vietcombank.com.vn

2.      Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Phú Yên.

3.      Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4.      Tên Chủ đầu tư:  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 

5.      Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 “Tư vấn Quản lý dự án.

6.      Giá gói thầu: 1.155.133.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi năm triệu, một trăm ba mươi ba ngàn đồng).

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-     Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

-     Tên gói thầu: Gói thầu số 1 Tư vấn Quản lý dự án.

-     Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Phú Yên.

-     Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

-     Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

-     Thời gian bán HSMT: từ  08 giờ 00, ngày 2 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

-     Địa điểm bán HSMT:

             + Phòng Quản lý XDCB: Tầng 3, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 934 3137 ext: 1222   Fax: (04)3 936 4526.

-     Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

-     Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý XDCB - Tầng 3, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-     Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2017.

-     HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng Quản lý XDCB - Tầng 3, Toà nhà VCB 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VCB News

27/10/2017

 

Các tin tức khác