THÔNG BÁO CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CỦA VIETCOMBANK TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG (SGB)

1.     Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu SGB của VCB (xem chi tiết tại đây).

2.     Công văn chấp thuận chào bán của UBCKNN (xem chi tiết tại đây).

3.     Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu SGB do UBCKNN cấp (xem chi tiết tại đây).

4.     Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu SGB (xem chi tiết tại đây).

5.     Nghị quyết số 250 phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn góp của VCB tại SGB (xem chi tiết tại đây).

6.     Giấy đăng ký kinh doanh của SGB (xem chi tiết tại đây).

7.     Giấy đăng ký kinh doanh của VCB (lần 12 mới nhất) (xem chi tiết tại đây).

8.     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (hợp nhất) của SGB (xem chi tiết tại đây).

9.     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (riêng lẻ) của SGB (xem chi tiết tại đây).

10.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (hợp nhất) của SGB (xem chi tiết tại đây).

11.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (riêng lẻ) của SGB (xem chi tiết tại đây).

12.  Báo cáo tài chính soát xét đến 30/06/2017 (hợp nhất) của SGB (xem chi tiết tại đây).

13.  Báo cáo tài chính soát xét đến 30/06/2017 (riêng lẻ) của SGB (xem chi tiết tại đây).

14.  Điều lệ tổ chức của SGB (xem chi tiết tại đây).

15. Quy chế đấu giá cổ phần SGB (xem chi tiết tại đây).

16. Đơn đăng ký đấu giá SGB:

-          Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (nhà đầu tư nước ngoài) (xem chi tiết tại đây).

-          Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (nhà đầu tư trong nước) (xem chi tiết tại đây).

-          Giấy ủy quyền (xem chi tiết tại đây).

 17.  Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá SGB (xem chi tiết tại đây).

 VCB News

20/10/2017

 

Các tin tức khác