THÔNG BÁO CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CỦA VIETCOMBANK TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG
 1.  Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu CFC của VCB (xem chi tiết tại đây).
 2. Công văn chấp thuận chào bán của UBCKNN (xem chi tiết tại đây).
 3. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu CFC do UBCKNN cấp (xem chi tiết tại đây).
 4.   Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu CFC (xem chi tiết tại đây).
 5.  Nghị quyết số 251 phê duyệt chào bán ra công chúng phần vốn góp của VCB tại CFC (xem chi tiết tại đây).
 6.  Giấy đăng ký kinh doanh của CFC (xem chi tiết tại đây).
 7.  Giấy đăng ký kinh doanh của VCB (lần 12 mới nhất) (xem chi tiết tại đây).
 8.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của CFC (xem chi tiết tại đây).
 9.  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của CFC (xem chi tiết tại đây).
 10.  Báo cáo tài chính soát xét đến 30/06/2017 của CFC (xem chi tiết tại đây).
 11. Điều lệ tổ chức của CFC (xem chi tiết tại đây).

12.  Quy chế đấu giá cổ phần CFC (xem chi tiết tại đây).

13.  Đơn đăng ký đấu giá CFC:

-       Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (nhà đầu tư nước ngoài) (xem chi tiết tại đây).

-       Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (nhà đầu tư trong nước) (xem chi tiết tại đây).

-       Giấy ủy quyền (xem chi tiết tại đây).

14.          14. Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá CFC (xem chi tiết tại đây).

VCB NEWS

 

20/10/2017

 

Các tin tức khác