Vietcombank thông báo kết quả phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2016

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã thực hiện chào bán thành công Trái phiếu năm 2016 ra công chúng với các thông tin sau:

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương năm 2016.

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không có đảm bảo bằng tài sản.

- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 2.000 tỷ đồng (hai ngàn tỷ đồng).

- Kỳ hạn: Mười (10) năm.

- Ngày phát hành trái phiếu: 25.11.2016.

Vietcombank sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để cho vay trung dài hạn, đa dạng hóa kênh huy động vốn và hướng tới phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả hơn.

Thành công của đợt phát hành Trái phiếu năm 2016 tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Vietcombank trên thị trường.

- Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng;

- Xác nhận của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) về số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu.

05/12/2016

 

Các tin tức khác