Vietcombank Đồng Nai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

- Địa chỉ: Số 77C Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0613.824766 / 0613.824770;            Fax: 0613.824191

2. Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp, lắp đặt biển hiệu công trình trụ sở làm việc chi nhánh Đồng Nai.

3. Quyết định số 750/QĐ.DON.HCNS ngày 18/11/2015 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu biển hiệu công trình trụ sở làm việc chi nhánh VCB Đồng Nai.

4. Chủ đầu t­ư: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Đồng Nai

5. Tổng mức đầu t­ư: 1.546.505.198 đ (Một tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu  năm trăm lẻ năm ngàn một trăm chín mươi tám đồng).

B. Thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu


Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu

        5.194.218

 

Nguồn vốn mua sắm TSCĐ và chi phí hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Đồng Nai

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3

2

Gói thầu số 2: Cung cấp aluminium xanh đậm và xanh nhạt do chủ đầu tư cung cấp

71.500.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

IV/2015

Trọn gói

Theo tiến độ lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3

3

Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt biển hiệu công trình trụ sở làm việc Chi nhánh Đồng Nai

   1.469.810.980

 

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2015

Trọn gói

30 ngày

 

Tổng cộng

1.546.505.198

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các gói thầu sử dụng một nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của Vietcombank

24/11/2015

 

Các tin tức khác