Vietcombank thông báo chương trình Chào mừng 30/04 – 01/05

 

1.         Nội dung ưu đãi:

§  Miễn phí phát hành/phí thường niên 1 năm khi phát hành mới/ gia hạn thẻ/ thay thế thẻ/ in lại thẻ/ thay đổi hạng thẻ;

§  Miễn phí sử dụng dịch vụ thay thế thẻ/ in lại thẻ/ thay đổi hạng thẻ.

Chương trình áp dụng đối với các chủ thẻ tín dụng và ghi nợ của Vietcombank (áp dụng với thẻ chính và thẻ phụ):

2.         Thời gian: Từ ngày 15/03/2015 đến ngày 15/05/2015

3.         Thể lệ chi tiết của chương trình: Xin vui lòng xem tại đây.

20/03/2015

 

Các tin tức khác