Chuyển nợ cho vay theo chỉ định sang cho vay thương mại
Văn phòng Chính phủ có công văn số 4895/VPCP-KTTH, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, đồng ý giao toàn bộ số dư nợ cho vay theo chỉ định, kế hoạch Nhà nước cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm thu hồi, phân loại nợ, trích lập dự phòng cũng như xử lý rủi ro theo quy định như đối với các khoản vay thương mại.

. Phó Thủ tướng lưu ý các NHTM Nhà nước tiếp tục giữ lãi suất cho vay ưu đãi đã ký với khách hàng. Đối với phần chênh lệch lãi suất, Ngân sách Nhà nước sẽ cấp bù cho các ngân hàng theo cơ chế hiện hành tới khi khách hàng trả hết nợ gốc theo hợp đồng tín dụng hoặc khi ngân hàng xử lý các khoản nợ này bằng nguồn dự phòng rủi ro tín dụng.

. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xác định mức cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm bù đắp chi phí hợp lý cho các NHTM Nhà nước.

.

Theo Nhân dân

12/09/2007

 

Các tin tức khác