Vietcombank Chi nhánh Quảng Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Lương Ngọc Ánh và Bà Hồ Thị Thúy.

Vietcombank Chi nhánh Quảng Bình công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 23/TB-VCB.QB ngày 30/01/2018 được gửi tới tới Ông Lương Ngọc Ánh và Bà Hồ Thị Thúy (Chủ sở hữu tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 01 quyền sử dụng đất tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Lương Ngọc Anh tại Vietcombank Chi nhánh Quảng Bình.
 
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 30/01/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.
 
26/04/2018

 

Các thông tin khác