Vietcombank Chi nhánh Quảng Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thái Lâm.

Vietcombank Chi nhánh Quảng Bình công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 24/TB-

VCB.QB ngày 30/01/2018 được gửi tới bà Hoàng Thị Thuận và Thông báo số 25/TB-VCB.QB ngày 30/01/2018 được gửi tới Ông Lương Ngọc Ánh và Bà

Hồ Thị Thúy (Chủ sở hữu tài sản).

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 03 quyền sử dụng đất tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo
 
nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thái Lâm tại Vietcombank Chi nhánh Quảng Bình.
 
- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 
- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 30/01/2018 cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý.
 
 
13/04/2018

 

Các thông tin khác