Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh phát mại 04 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng

1. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 652870, số vào

sổ cấp GCN: CH 00596/ số 1565 - QĐ UBND (2011) do Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp ngày 01/03/2011. Mô tả chi tiết tài sản như sau:

- Thửa đất số: 44; tờ bản đồ số: 27.

- Địa chỉ: Khối 12, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Diện tích: 210,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm mười mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Riêng: 210,0 m2; Chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 150,0 m2; Đất trồng cây lâu năm (vườn): 60,0 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm (vườn): Sử dụng đến ngày 14/01/2053.

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 
- Giá khởi điểm: 1.956.997.000 đồng (Một tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu chín trăm chín bảy nghìn đồng).

2. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 378476, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00016/

số 558 - QĐ UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp ngày 21/09/2007. Mô tả chi tiết tài sản như sau:

- Thửa đất số: 178; tờ bản đồ số: 08.

- Địa chỉ: Khối 1, Phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Diện tích: 129,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 129,0 m2; Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 129,0 m2.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 
- Giá khởi điểm: 1.291.114.000 đồng (Một tỷ hai trăm chín mốt triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng)

3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với

số AO 924756, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00056/ số 3244 - QĐ UBND 09 do Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp

ngày 12/08/2009. Mô tả chi tiết tài sản như sau:

- Thửa đất số: 32; tờ bản đồ số: 06.

- Địa chỉ: Khối 11, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Diện tích: 115,6 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười lăm phẩy sáu mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 115,6 m2; Sử dụng chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 115,6 m2.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Tài sản trên đất: Nhà ở 02 tầng, diện tích sàn 231,2 m2.

- Giá khởi điểm: 2.297.808.000 đồng (Hai tỷ hai trăm chín bảy triệu, tám trăm linh tám nghìn đồng)

4. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 126430, số vào

sổ cấp GCN: CH 03592/ số 5603 - QĐ UBND (2011) do Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp ngày 14/07/2011. Mô tả chi tiết tài sản như sau:

- Thửa đất số: 163; tờ bản đồ số: 07.

- Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Diện tích: 900,3 m2 (Bằng chữ: Chín trăm phẩy ba mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Riêng: 900,3 m2; Chung: Không.

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 900,3 m2.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp lại giấy chứng nhận do phân chia tài sản thừa kế). 

- Giá khởi điểm: 1.358.073.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi tám triệu, bảy mươi ba nghìn đồng).

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá.
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

 1. Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

- Địa chỉ:  Số 52, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

-  Cán bộ phụ trách: anh Hòa, điện thoại 0916060123 hoặc chị Nam, điện thoại 0987882993.

2. Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Công.

- Địa chỉ: Số LK 24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 
- Liên hệ chị Trúc, điện thoại 01644767492.
Thông tin khác

Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

 * Tổ chức bán đấu giá là: Công ty CP bán đấu giá Thành Công
 
- Mã số thuế: 2901799014
 
- Địa chỉ: số LK 24, đường Lê Nin, xã  Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại/Fax: 02383.568.877

- Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm nêu tại điều 3, khoản I văn bản này đối với từng TSBĐ.

* Địa điểm, thời gian đăng ký mua tài sản bán đấu giá và nộp tiền đặt trước:

Vào giờ hành chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 31/12/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công, số LK 24, đường Lê Nin, thành

phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Thành Công theo quy định.

* Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 15/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/12/2017 tại địa điểm từng thửa đất nêu tại điều 1, khoản I

văn bản này.

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 02/01/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Công, số LK

24, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác