Nhu cầuVietcombank Hồ Chí Minh phát mại tài sản bảo đảm tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Địa chỉ
Pháp lý

Đầy đủ.

Tình trạng
I.  Tài sản bảo đảm là bất động sản :
 
1.  Tài sản thứ 1:

- Giấy chứng quyền sử dụng đất, số AL 100216 do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bảo Lâm số vào sổ cấp GCN: H02216/QĐ 3284 ngày

04/12/2007 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp;

- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Công trình xây dựng do UBND Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 22/05/2009, hồ sơ gốc số : 108/GCN.SHCT.

- Địa điểm tài sản bảo đảm: Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Mô tà tài sản theo giấy chứng nhận:

Thực trạng nhà ở, đất ở theo Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ

Công trình xây dựng trên đất

Đất ở

- Nhà văn phòng : Cấp 4, Diện tích 178 m2 – Trệt

- Nhà kho vật dụng : Cấp 4, Diện tích 292,5 m2 – Trệt

- Nhà xưởng 1: Cấp 3, Diện tích 3.000 m2 – Trệt

- Nhà xưởng 2: Cấp 3, Diện tích 3.000 m2 – Trệt

+ Thửa đất số: 32.  Tờ bản đồ số : 02

+ Diện tích: 12.741m2.

+ Hình thức sử dụng riêng: 12.741 m2.

 
 
+ Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:

- Quyền sử dụng đất thửa 32. Tờ bản đồ số : 02 tại Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 12.74100 m2. Đất

chuyên dùng, trồng cây và công trình xây dựng trên đất theo Giất chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 100216 do UBND Huyện Bảo Lâm

cấp ngày 04/12/2007.

- Công trình xây dựng trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hồ sơ gốc số 108/GCN-SHCT do Sơ Xây Dựng tỉnh

Lâm Đồng cấp ngày 22/05/2009 gồm :  Nhà văn phòng cấp 4, diện tích 178 m2 . Nhà kho vật dụng cấp 4, diện tích 292,5 m2 ; Nhà xưởng 1

cấp 3, diện tích 3.000 m2 ; Nhà xưởng 2 cấp 3, diện tích 3.000 m2 .

2. Tài sản thứ 2:

- Giấy chứng quyền sử dụng đất, số AL 100214 do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bảo Lâm số vào sổ cấp GCN: H02217/QĐ 3284 ngày

04/12/2007 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp;

- Địa điểm tài sản bảo đảm: Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Mô tà tài sản theo giấy chứng nhận:

Thực trạng nhà ở, đất ở theo Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ

Tài sản gắn liền trên đất

Đất ở
- Cây cà phê và cây chè.

+ Thửa đất số: 203.  Tờ bản đồ số : 02 

+ Diện tích: 3.200 m2.

+ Hình thức sử dụng riêng: 3.200 m2.

+ Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:

- Quyền sử dụng đất thửa 203. Tờ bản đồ số : 02 tại Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 3.200 m2. Đất trồng cây

lâu năm và cây trồng trên đất theo Giất chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 100214 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp ngày 04/12/2007.

3. Tài sản thứ 3 :

- Giấy chứng quyền sử dụng đất, số AL 100213 do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bảo Lâm số vào sổ cấp GCN: H02214/QĐ 3284 ngày

04/12/2007 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp;

- Địa điểm tài sản bảo đảm: Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Mô tà tài sản theo giấy chứng nhận:

Thực trạng nhà ở, đất ở theo Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ

Tài sản gắn liền trên đất

Đất ở
- Cây cà phê và cây chè.

+ Thửa đất số: 34.  Tờ bản đồ số : 02 

+ Diện tích: 2.920 m2.

+ Hình thức sử dụng riêng: 2.920 m2.

+ Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:

- Quyền sử dụng đất thửa 34. Tờ bản đồ số : 02 tại Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 2.920 m2. Đất chuyên

dùng cùng cây trồng trên đất theo Giất chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 100213 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp ngày 04/12/2007.

4. Tài sản thứ 4 :

- Giấy chứng quyền sử dụng đất, số AL 100215 do Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bảo Lâm số vào sổ cấp GCN: H02215/QĐ 3284 ngày

04/12/2007 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp;

- Địa điểm tài sản bảo đảm: Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Mô tà tài sản theo giấy chứng nhận:

Thực trạng nhà ở, đất ở theo Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ

Tài sản gắn liền trên đất

Đất ở
- Cây cà phê và cây chè.

+ Thửa đất số: 61.  Tờ bản đồ số : 02 

+ Diện tích: 5.100 m2.

+ Hình thức sử dụng riêng: 5.100 m2.

+ Hiện trạng thực tế tài sản có đặc điểm sau:

- Quyền sử dụng đất thửa 61. Tờ bản đồ số : 02 tại Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích 5.100 m2. Đất chuyên

dùng cùng cây trồng trên đất theo Giất chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 100215 do UBND Huyện Bảo Lâm cấp ngày 04/12/2007.

 II. Tài sản là động sản (máy móc thiết bị)

- Địa điểm tài sản bảo đảm: Thôn 3, xã Lộc Quãng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

+ Bảng kê chi tiết:
STT

Diễn giải máy móc thiết bị

SL
ĐVT
Số hóa đơn

Ngày hóa đơn

1
Hệ thống điện 3 pha
 
 
0030884
15/01/2009
2
Máy sấy 1
01
Cái
0092797
10/10/2010
3
Máy sấy 2
01
Bộ
0192375
30/10/2009
4
Ống quay chè gas
10
Cái
0192374
09/10/2009
5
Lò sấy
01
Cái
0082224
15/10/2010
6
Quạt bồ
12
Cái
0083657
25/10/2010
7
Máy sàng 5 tầng
01
Cái
0063300
10/10/2010
8
Ống lưới
02
Cái
0082225
20/10/2010
9
Ống quay chè nho
12
Cái
0118644
20/08/2009
10
Mày sàng tách cọng
03
Cái
0032075
01/11/2010
11
Mày sàng lắc
01
Cái
0032075
01/11/2010
12
Băng tải
01
Cái
0032075
01/11/2010
13
Ống xào
01
Cái
0032075
01/11/2010
14
Ống quay chè cui
16
Cái
0025636
01/10/2010
15
Cối vò nhỏ
06
Cái
0083658
31/10/2010
16
Cối vò lớn
05
Cái
0083658
31/10/2010
17
Máy phát điện 125 KVA
01
Máy
0129535
01/11/2010
18
Hệ thống băng tải
04
Bộ
0053098
23/03/2011
19
Quạt hút
01
Bộ
0089982
08/03/2011
 
Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 8.742.600.000 đồng
Thời hạn thanh toán
Liên hệ
Vietcombank Hồ Chí Minh - Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1
 
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà VBB, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ:  Anh Phạm Minh Vũ, điện thoại  0903.919.332 và Anh Nguyễn Hào Quang, điện thoại  0933.688.579.

Thông tin khác

 * Kế hoạch bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

- Thời gian trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua: từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ ngày 26/09/2017 tại Trung Tâm Dịch vụ

Bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – CN Bảo Lộc;

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá : Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/09/2017 tại trụ sở Chi Cục THA dân sự huyện Bảo Lâm.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ : Trung Tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng – CN Bảo Lộc – Hẻm 151 Hà Giang, Phường 1,

thành phố Bảo Lộc, điện thoại : 0972729100.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác