Lịch sử tăng vốn

Thời gian Sự kiện Số cổ phần phát hành Tổng số cổ phần sau phát hành
2/6/2008 Chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 1.210.086.026 1.210.086.026
30/06/2009 Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM    
8/6/2010 -16/8/2010 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9,28% với giá bằng mệnh giá 112.285.426 1.322.371.452
16/12/2010 -15/02/2011 Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 33% với giá bằng mệnh giá 436.382.579 1.758.754.031
20/07/2011 Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 12% 211.050.483 1.969.804.514
30/09/2011 -9/01/2012 Chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Mizuho Corporate Bank. Ltd 347.612.562 2.317.417.076