Thư tín dụng nội địa

Giải pháp thanh toán, quản lý tiền tệ đa dạng nhất

Thư tín dụng nội địa là thư tín dụng được các doanh nghiệp trong cùng một quốc gia sử dụng làm phương thức thanh toán. Trong đó, Vietcombank có thể đóng vai trò là ngân hàng phát hành và đồng thời là ngân hàng thông báo L/C.

      Đặc điểm của sản phẩm

  • Đồng tiền thanh toán: VND, trừ khi L/C được phát hành cho người thụ hưởng là một doanh nghiệp trong khu chế xuất.
  • Chứng từ yêu cầu xuất trình: Thường có yêu cầu ít hơn về số lượng và đơn giản hơn về nội dung so với thư tín dụng quốc tế.
  • Phương thức thanh toán: Trả ngay, trả chậm hoặc chấp nhận hối phiếu tại ngân hàng phát hành hay ngân hàng bất kì.
  • Luật áp dụng: Dẫn chiếu UCP 600 để có cơ sở xử lí chứng từ và giải quyết tranh chấp.

 Lợi ích

  • Đảm bảo an toàn cho cả bên mua và bên bán;
  • Giúp cho bên mua giảm bớt áp lực về vốn;
  • Được hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất từ một ngân hàng hàng đầu;
  • Được tư vấn về nội dung và cách thức triển khai giao dịch tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.