Fee List
Account transactions
Domestic remittance
Overseas remittance
Documentary collection
Electronic Banking
Dịch vụ ngân quỹ
Dịch vụ oda
Dịch vụ bao thanh toán

- Dịch vụ bảo lãnh (Khách hàng liên hệ Ngân hàng để biết thông tin chi tiết)
- Dịch vụ thư tín dụng (Khách hàng liên hệ Ngân hàng để biết thông tin chi tiết)
- Dịch vụ tín dụng (Khách hàng liên hệ Ngân hàng để biết thông tin chi tiết)