Fee List
Account transactions
Domestic remittance
Overseas remittance
Documentary collection
Electronic Banking
Budget service
Transactions on Loan capital and ODA capital
Factoring service
Credit service

- Dịch vụ bảo lãnh (Khách hàng liên hệ Ngân hàng để biết thông tin chi tiết)
- Dịch vụ thư tín dụng (Khách hàng liên hệ Ngân hàng để biết thông tin chi tiết)